Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc lub mających problem z agresją „TWÓJ WYBÓR”

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC ORAZ MAJĄCYCH PROBLEM Z AGRESJĄ „TWÓJ WYBÓR”

Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym adresowane do osób stosujących przemoc, mają na celu dostarczenie podstawowych narzędzi do wzbudzenia refleksji nad swoim postępowaniem, by w kolejnym etapie pojawiła się chęć do pracy nad dalszą i trwałą zmianą.

                Inna grupa osób która może trafiać na zajęcia to takie, które czują niezadowolenie ze swojego postępowania, pragną zmiany, lecz nie wiedzą jak ją osiągnąć.

                Generalnie jednak, większość osób mających problem z opanowaniem złości i agresji  decyduje się na sięgnięcie po pomoc, bazując na tzw. motywacji zewnętrznej. Oznacza to, że w sytuacji wszczętych np. procedur prawnych, będących konsekwencją używania napastliwych zachowań, człowiek jest bardziej skłonny zgłosić się po pomoc choćby po to, aby minimalizować przykre dla siebie następstwa prawne.              

                Spotkania grupowe realizowane w Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, adresowane są do osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc domową, bez względu na rodzaj motywacji którym się kierują trafiając na zajęcia.

CELE PROGRAMU

Celem głównym jest powstrzymanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

  • uzyskanie większej świadomości własnych zachowań,
  • zrozumienie zjawiska przemocy,
  • zidentyfikowanie i kontrolowanie własnych agresywnych zachowań,
  • wskazówki dotyczące możliwości dokonywania zmian w oparciu o własne   wybory,
  • zmiana własnych przekonań dotyczących przemocy,
  • szukanie nowych, spokojnych i zrównoważonych sposobów radzenia sobie  w sytuacjach trudnych i stresowych.
  • W przypadku osób deklarujących gotowość do podjęcia działań na rzecz zmiany sytuacji – diagnoza i ewentualne zaproszenie do udziału w zajęciach lub przekierowanie do odpowiedniego specjalisty przed udziałem w spotkaniach.

SPOSÓB NABORU UCZESTNIKÓW

                Uczestnicy rekrutowani byli spośród klientów OPS oraz w wyniku procedury Niebieskiej Karty. Możliwe było również samodzielne zgłoszenie się osób zainteresowanych pomocą.

METODY PRACY

                Spotkania indywidualne. Ich celem było głownie wstępne zdiagnozowanie sytuacji klienta, rozeznanie jego wstępnych potrzeb oraz zrozumienie jego perspektywy widzenia sytuacji. Jednakże możliwość ukończenia udziału w programie uzależniona jest od udziału w spotkaniach grupy.

                Spotkania grupowe. Miały na celu rozmowy, dyskusje, mini wykłady, projekcja filmu, ćwiczenia oparte o konkretne struktury zadaniowe, burza mózgów.

.

TEMATYKA SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH

                Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia związane z problematyką przemocy domowej, zachowań agresywnych, sytuacji wyzwalających napięcie i wybuch, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, uświadomienia sobie potrzeb swoich i innych ludzi, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i wywołujących napięcie w sposób uwzględniający interesy wszystkich stron na bazie negocjacji. Jak okazało się w praktyce, tematyka ta odpowiadała uczestnikom ponieważ sprzyjała innemu niż dotychczas rozumieniu sytuacji zawiązanych z agresywnymi zachowaniami a także szukaniu nowych, konstruktywnych, sposobów radzenia sobie w trudnych okolicznościach.