Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagające Misje "Nazaret"

Celem naszego działania jest inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności lokalnej z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych. Bazujemy na wartościach chrześcijańskich. Promujemy podtrzymywanie tradycji narodowej i dziedzictwa kulturowego, a także budowania poczucia tożsamości regionalnej. Propagujemy formy kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia, a przez to budowanie przyjaznych więzi i relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych. Prowadzimy działalność charytatywną na rzecz misji ze szczególnym wsparciem akcji „Adopcja Serca”. Inicjujemy również działania integrujące osoby niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym. Wspieramy szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zagospodarowaniu czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży.W miarę możliwości rozwijamy międzynarodową współpracę z twórcami rękodzieła artystycznego za granicą. Organizujemy warsztaty z różnych form rękodzieła artystycznego rękodzieła artystycznego np. malowanie na szkle, decoupage, pergamano, filcowanie, szydełkowanie i inne. Proponujemy spotkania tematyczne np. z misjonarzami, podróżnicze i inne.
Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami fizycznymi i instytucjami zainteresowanymi rękodziełem artystycznym.
 
Spotkania: poniedziałki i czwartki 10:00-12:00

www.nazaret.webd.pl