Centrum

Inicjatyw

Społecznych

w Chorzowie

CIS do doskonałe miejsce dla działania dla osób z „zacięciem” społecznikowskim, wolontariuszy, animatorów działających w relacjach sąsiedzkich, grup przy parafialnych gdzie na przeszkodzie rozwinięcia bardziej prężnej aktywności stał do tej pory bark zaplecza lokalowego. Otwarcie budynku CIS sprawiło, że można zachęcać owe osoby do rozwinięcia działalności oferując przestrzeń do animacji środowiska lokalnego.

Współpraca

Centrum Inicjatyw Społecznych informuje, że tutejsza jednostka udostępnia pomieszczenia organizacjom prowadzącym warsztaty, szkolenia, treningi, spotkania a także poradnictwo zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Użyczenie pomieszczeń następuje po wcześniejszym przedłożeniu harmonogramu oraz przedstawieniu proponowanej tematyki zajęć (odpowiadającej przeznaczeniu budynku) bezpośrednio do:
– siedziby Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18
– Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19
– za pośrednictwem poczty elektronicznej cis@opschorzow.pl
– faxem na nr 32 7334498


Zapraszam do współpracy
Marcin Weindich